GroeneHartslag - Ontwikkeling, vrijheid, rust en ruimte
Interesse? Neem vrijblijvend contact op via 06-50687526 of info@groenehartslag.nl

Dieptepsychologie

De weg naar transformatie

De begeleiding baseert zich op de Analytische psychologie, ook wel dieptepsychologie genoemd. Deze psychologie gaat er van uit dat ons onbewuste voor een heel groot deel bepaalt hoe wij denken en doen. En hoe we onszelf en alles om ons heen, beleven.

Analytische therapie en coaching zijn grotendeels geïnspireerd op het gedachtengoed van Carl Gustav Jung en anderen die zijn zienswijze verder hebben uitgewerkt.

Het onbewuste

Het onbewuste herbergt onverwerkte gebeurtenissen en emoties uit eerdere levensfases. Ook biedt het onderdak aan delen van onze persoonlijkheid die we nog niet kennen. Of die nog onontwaakt zijn.
Aan het onbewuste wordt soms gerefereerd als “je duistere kant” of de “schaduwzijde” van je persoonlijkheid. Maar het onbewuste is niet per definitie donker of negatief, het is eenvoudigweg nog onbekend. Je weet niet wat er in jouw onbewuste omgaat totdat je besluit dit te gaan uitzoeken.

Analytische psychologie heeft het doel de onontwaakte delen van de persoonlijkheid te leren kennen en de emoties of gebeurtenissen uit het verleden te verwerken. Dit is belangrijker dan je zou denken: volgens Jung is het onbewuste voor ongeveer 80% van invloed op ons dagelijks handelen.

Wake up call

Bij de meeste mensen komt er een wake up call in de vorm van een crisiservaring (zoals een verlies of scheiding), ziekte of gezondheidsklachten. Maar de wake up call kan zich ook voordoen als gebrek aan levenszin, passie, inzet of groeiende ontevredenheid.

Op dat moment realiseer je je dat er een stagnatie heeft plaatsgevonden in je leven. Je weet niet meer goed hoe verder te gaan. Hoe de crisis te overleven of hoe de situatie weer in de goede richting te draaien. Dit betekent dat er een gemis of tekort is. Om als persoon weer heel te worden dien je op zoek te gaan naar dit gemis, in het onbewuste. De tijd is gekomen om het onbewuste, wat al die tijd zoveel invloed heeft uitgeoefend, te gaan leren kennen.

Het proces van streven naar heelheid wordt door Jung individuatie genoemd.

Individuatie

Door zelfreflectie ben je eerst in staat om dit tekort of gemis te herkennen en te erkennen. Vervolgens kan er worden gewerkt aan de individuatie. Dit proces is in de Analytische psychologie “een natuurlijk verlopend, innerlijk transformatieproces waarbij het individu groeit tot een ondeelbaar schepsel, een eenheid”.

Jung stelt dat de ziekte, het verlies, het complex of de problemen waar de cliënt mee kampt, belangrijke richtingsaanwijzers zijn in het proces naar heelheid. Deze problemen vertellen namelijk iets over de cliënt in het licht van zijn of haar persoonlijkheid.

Begeleiding

De begeleider (of coach, of therapeut) assisteert de cliënt bij het innerlijke transformatieproces dat hij of zij doormaakt om het onbewuste te integreren met het bewuste.

Het is een weg naar zelfkennis: de cliënt groeit al naar gelang hij of zij zich bewust wordt van zijn of haar schaduwkant. Carl Jung noemt dit proces de heldenreis, omdat het moed en doorzettingsvermogen vereist.

Lees meer over de heldenreis

De begeleider maakt gebruik van bewezen methodes uit de Analytische psychologie om archetypen (grondpatronen), “belief systems” en complexen naar bewustzijn te brengen. Het bewustwordingsproces zal dankzij deze methodes sneller en grondiger plaatsvinden, al bepaalt de client zelf het uiteindelijke tempo.

Werkwijze

Het begeleidingsproces bestaat uit verschillende fases, waarbij de focus verschuift van terugblikken naar vooruitkijken.

Het onbewuste communiceert praktisch niet met woorden maar wel via beelden, ideeën en symbolen. Het ontcijferen van het onbewuste is hierdoor een creatief analytisch proces waarbij oa. wordt gewerkt met dromen, imaginatie (geleide fantasieën en visualisaties), tekeningen en sprookjes.